မှတ်ပုံတင်ရန် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်ပါ

Please Upload Passport photo in JPG,JPEG and PNG file format only. Prefer with uniform. (size - 2.3 x 3 cm , maximum resolution is 2M)

 

  
 
(ဝန်ထမ်းကဒ် ရှေ့နောက် ပါရှိသော pdf ဖြင့်သာတင်ရန် , maximum file size is 2M)