သင်တန်းကျောင်း

သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဌာန

"လေ့ကျင့်ခြင်းမှသည် အောင်မြင်ခြင်းဆီသို့"

နောက်ဆုံးရ သတင်းများ

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Network Security သင်တန်း၊ Windows Server Administration I သင်တန်း နှင့် Microsoft Office Word 2019 သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ဇူလိုင်လ(၁၈)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online) သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း Network Security (၀၅၀၉/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်း၊ Windows Server Administration I (၀၄၀၃/၀၂/၂၄-၂၅) သင်တန်း နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online) (၀၁၀၂/၀၂/၂၄-၂၅) များ၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Cyber Security Fundamentals သင်တန်း၊ Windows Server Administration I သင်တန်းနှင့် Microsoft Office Word 2019 သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ဇွန်လ (၂၁) ရက်နေ့...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Cyber Security Fundamentals သင်တန်း နှင့် (ဒုတိယအကြိမ်) Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မေလ(၂၄)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း Cyber Security Fundamentals (၀၅၀၈/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်းနှင့် Data Analytics and Power BI (၀၁၀၆/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မေလ (၆) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၂၅)ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊ ဒုတိယအမြဲတမ်းအတွင်းဝန်၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် Data Analytics and Power BI သင်တန်း၏ သင်တန်းဆင်းပွဲကို မတ်လ (၂၂) ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၂၀)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနားကို ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို မတ်လ (၁၈) ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် ရုံးအမှတ် (၂)၊ စုပေါင်းခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆက်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို မတ်လ (၈)ရက်နေ့ နေ့လည်ပိုင်းတွင်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Network Security သင်တန်း၊ Windows Server Administration...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online) သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း Network Security (၀၅၀၉/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်း၊ Windows Server...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း Cyber Security Fundamentals သင်တန်း၊ Windows Server Administration...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၀၂၅ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) Cyber Security Fundamentals သင်တန်း နှင့်...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း Cyber Security Fundamentals (၀၅၀၈/၀၁/၂၄-၂၅) သင်တန်းနှင့် Data...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း မှ ဖွင့်လှစ်ပို့ချခဲ့သည့် Data Analytics and Power BI သင်တန်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲ...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ လေ့ကျင့်သင်ကြားရေးနှစ်အတွင်း (ပထမအကြိမ်) The Future CIO Leader သင်တန်း၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲကို...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း (ဒုတိယအကြိမ်) Open Data and Data Analytics...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Network Security ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online) သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals ၊ Windows Server Administration I နှင့် Microsoft Office Word 2019 (Online)  သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၄-၂၅...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Cyber Security Fundamentals နှင့် Data Analytics and Power BI သင်တန်းများ၏ သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Data Analytics and Power BI သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

The Future CIO Leader သင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေး ဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏ ၂၀၂၃-၂၄...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

Open Data and Data Analytics နှင့် Develop an IT Strategic Plan သင်တန်းဆင်းပွဲအခမ်းအနား

ပို့ဆောင်ရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့် ဆိုက်ဘာ လုံခြုံရေးဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၏...
အသေးစိတ်ဖတ်ရန်

 The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go.

― Dr. Seuss   

လာမည့်သင်တန်းများ

26

Aug 2024

Classroom

Category : Networking
Available Candidates : 25
Deadline Date : 12-08-2024

19

Aug 2024

Classroom

Category : Soft Skill
Available Candidates : 25
Deadline Date : 07-08-2024

19

Aug 2024

Classroom

Category : PC Basic & MS Office
Available Candidates : 25
Deadline Date : 07-08-2024

ကြေငြာချက်များ

သင်တန်းသားအမည်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

သင်၏ အရည်အချင်းကို စစ်ဆေးပါ။

ဓါတ်ပုံပြခန်း

၂၀၁၆ မှယနေ့အထိဖွင့်လှစ်ခဲ့သောသင်တန်းများ

၁၈၆

အကြိမ်အရေအတွက်

၅,၅၃၂

သင်တန်းသားအရေအတွက်