တင်ဒါများ

11-Aug-2023

၂၀၂၃-၂၀၂၄ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ တင်ဒါအောင်မြင်သူစာရင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်း

View Download

11-Oct-2022

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCS-၃၇/၂၀၂၂) အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ ကြေညာခြင်း

View Download

8-Sep-2022

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် တင်ဒါအမှတ်စဉ် (ITCS-၃၆/၂၀၂၂) အတွက် တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီ ကြေညာခြင်း

View